برای تماس با ما میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.

دفتر مرکزی
٠٢١۴۴۷۵۷۲۹۶ — ٠٩٠٢٢٢٢٨۶۴۶
info@amireshghi.com
دهکده المپیک، شهرک گلستان بلوار کوهک مجتمع طوبی طبقه ١٠ اداری واحد ١١۵۴